Stresspreventie bedrijven Rotterdam

Stresspreventie voor bedrijven Rotterdam en wat ik voor uw organisatie kan betekenen

Stresspreventie omvat de coaching, counseling en psychologische behandeling van medewerkers die last hebben van stress.

Omdat er veel oorzaken van stress zijn; persoonlijke factoren, factoren vanuit de organisatie en externe factoren, vraagt de vorm van begeleiding altijd maatwerk en meestal een begeleider met veel ervaring en (vanwege de complexiteit) een achtergrond in de psychologie.

Bij mij kunt u hiervoor terecht, lees onderaan deze pagina wat ik voor u en uw organisatie kan betekenen.

Preventie, achteraf of vooraf?

De meeste interventies in verband met stress en burn-out vinden nog steeds achteraf plaats. Vaak is dit een gemiste kans, omdat het voorkomen van klachten cruciaal is om medewerkers optimaal te kunnen laten presteren en ook omdat het de organisatie veel directe en indirecte kosten kan besparen.

Onnodige risico’s

Organisaties lopen dan ook vaak onnodig veel risico doordat het in hun aanpak ontbreekt aan tijdige, passende vormen van laagdrempelige coaching, of psychologische behandeling (als er sprake is van problematiek of klachten).

Ook ontstaan er risico’s door te kiezen voor standaard trajecten bij arbodienstverleners die niet specifiek en specialistisch genoeg zijn. Hierbij komt het geregeld voor dat de behandeling van klachten en de begeleiding bij de re-integratie van medewerkers bij deze arbodienstverleners, te weinig diepgang en psychologische basis heeft, waardoor medewerkers sneller terugvallen, het proces van herstel veel te lang duurt, medewerkers niet goed meer op hun oude niveau terugkomen, en dat medewerkers later alsnog afhaken.

Met tijdige en passende, specialistische behandeling en/of coaching kunt u deze risico’s voorkomen. Mijn praktijk bied hiertoe alle mogelijkheden.

En uw medewerkers kiezen liever voor een kleine, specialistische praktijk zoals die van mij, en zijn hier vaak beter bij gebaat.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

HR-managers en leidinggevenden van organisaties beginnen gelukkig steeds meer in te zien dat zij, naast de werknemer, ook verantwoordelijkheid dragen bij het voorkomen van burn-out. Dit is ook onderdeel van een goed arbobeleid.

Preventie kan nuttige inzichten geven, ontevredenheid en ziekteverzuim voorkomen, prestaties en effectiviteit vergroten en kosten besparen.

Hoge directe en indirecte kosten

Organisaties zien in toenemende mate dat zaken als de aard van het beroep, de manier van werken, de werkcultuur, passend werk, de mate van autonomie, de werkdruk, de omgang met collega’s en leidinggevenden een grote invloed hebben op de beleving van het werk door uw medewerkers. Deze beleving van het werk kan leiden tot geïnspireerde en gemotiveerde werknemers, terwijl dit aan de andere kant ook tot klachten zoals stress en burn-out kan leiden.

Een negatieve beleving van het werk kan leiden tot hoge kostenposten vanwege ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
De grootste kostenposten die door een negatieve beleving van het werk en de daaruit voortvloeiende problematiek kunnen ontstaan zijn echter:

 • een lage kwaliteit en kwantiteit van de productie
 • gemiste kansen
 • interne conflicten
 • ineffectieve samenwerking
 • verstoorde verhoudingen
 • verstoorde relaties met klanten
 • verlies van klanten
 • een groot verloop van de medewerkers
 • beschadiging van het bedrijfsimago
 • negatieve PR.

Doordat er op dit gebied steeds meer bewustwording ontstaat, zijn organisaties in toenemende mate geneigd de aandacht te verschuiven naar preventie ten aanzien van dit soort arbeidsgerelateerde problemen en het tegengaan van stress en burn-out.

Stresspreventie bedrijven

Uw medewerkers bepalen het succes van uw organisatie. Als zij in de knel komen, schaadt dat uw organisatie.

Het herkennen en erkennen van stress

Bij het voorkomen van burn-out is het herkennen van stress én de factoren die hiertoe hebben geleid, van groot belang. Zoals onder stress, overspannen en burn-out is beschreven, kan werkstress leiden tot chronische stress. Als dit het geval is, zullen op den duur uitputting en burn-out vanzelf volgen.

Stress is te herkennen aan lichamelijke, psychische, sociale- en gedragssignalen. Bijvoorbeeld een verlaagde weerstand, hoofdpijn, maagpijn en rugpijn. Daarnaast ook een vermindering van het concentratievermogen en het geheugen, prikkelbaarheid en (op den duur) cynisme. Ook hyperactiviteit en impulsiviteit kunnen signalen zijn van stress. Sociale signalen van stress zijn bijvoorbeeld het krijgen van conflicten en het zichzelf terugtrekken. In veel gevallen is het vooral de omgeving die deze signalen snel kan herkennen.

We zijn vaak geneigd de signalen van stress als tijdelijk of ‘normaal’ te zien. We hebben immers allemaal wel eens stress. Toch is het belangrijk alert te zijn op het herkennen en voorkomen van stress omdat deze op den duur kan overgaan in chronische stress. Deze overgang is moeilijk te herkennen en verloopt vaak onbewust. Daarnaast is het voor veel mensen lastig om naar zichzelf en hun omgeving toe te erkennen dat hun grens is bereikt. Het aangaan van een gesprek met de leidinggevende of bedrijfsarts kan als zo’n hoge drempel ervaren worden, dat men eerder geneigd is te hopen of verwachten dat de stress wel over zal gaan en het vervolgens nog even te proberen.

Om dit te voorkomen kan het herkennen en erkennen van stress bijvoorbeeld op de interne agenda geplaatst worden. Door het thema werkstress met enige regelmaat te bespreken kunnen de drempels worden verlaagd. Ook kan het thema worden behandeld tijdens trainingen, intervisie of presentaties door derden. Zeker als de aard van het werk stress met zich meeneemt, is een inbedding van dit thema in de organisatie en de cultuur van groot belang. De Praktijk voor Zelfmanagement kan u hierbij van dienst zijn.

Risicofactoren en beschermende factoren van stress en burn-out

Er kunnen factoren worden onderscheiden die in belangrijke mate het risico op burn-out bepalen.

Deze risicofactoren zijn:

 • overbelasting (meer in minder tijd doen, hoge productie en werkdruk)
 • gebrek aan beheersing (onvoldoende prioriteiten stellen)
 • onvoldoende beloning (waardering, salaris, arbeidsvoorwaarden)
 • onrechtvaardigheid (regels en beleid, niet gericht op alle belangen)
 • saamhorigheid (geringe baanzekerheid, weinig teamwerk en sociale contacten)
 • conflict in waarden (verschil tussen werknemer en werkgever)
 • versnelde toename van veranderingen (reorganisaties, fusies, functieveranderingen, et cetera)
 • verschuiving van fysieke naar mentale belasting (zware mentale belasting zonder fysieke belasting)
 • toegenomen verantwoordelijkheid (meer complexe beslissingen nemen)

Er kunnen ook beschermende factoren worden onderscheiden die in belangrijke mate het risico op burn-out kunnen voorkomen.

Deze beschermende factoren zijn:

 • zinvol werk (matige administratieve druk, ‘nuttige’ taken)
 • autonomie (voldoende vrijheid en beheersing)
 • steun van de organisatie (waardering, ondersteuning door de direct leidinggevende)

Draaglast versus draagkracht

Als verschillende kanten van een weegschaal kan men draaglast (de belasting in het werk) en de draagkracht onderscheiden.

Naarmate de disbalans tussen draaglast en draagkracht groter is, neemt de kans op werkstress toe. Zoals op deze website reeds is aangegeven, kan dit op den duur leiden tot chronische stress en burn-out.

De draaglast bestaat uit de gebeurtenissen, situatie en eisen die aan iemand gesteld worden en die hij aan zichzelf stelt. De bovengenoemde risicofactoren zijn voorbeelden van draaglast. Ook zijn belastende factoren vanuit privé onderdeel van de draaglast. Denk hierbij aan relatieproblemen, financiële problemen of ziekte.

De draagkracht bestaat uit de mogelijkheden die iemand heeft om belastende situaties te voorkomen en aan te pakken.

Naast de bovengenoemde beschermende factoren zijn voorbeelden van draagkracht:

 • het tijdig ontspannen en herstellen door bijvoorbeeld het nemen van pauzes
 • het stellen van grenzen en assertiviteit
 • het vragen van sociale steun
 • conflicthantering
 • time management
 • positieve instelling en manier van denken
 • goede probleemhantering

Preventiebeleid

Een goed preventiebeleid gaat er vanuit dat de gezondheid van de werknemer en de organisatie elkaar beïnvloeden. Op dit vlak is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om werkstress te voorkomen en gericht te zijn op een goede afstemming tussen de werkgever en werknemer op de bovengenoemde risico- en beschermende factoren van burn-out. Het management kan een goed burn-outpreventieprogramma opstellen dat hierop inspeelt.

Om aan de eisen van de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling te voldoen, organiseert u als werkgever als onderdeel van uw arbobeleid de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uit de RI&E blijkt wat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor uw werknemers zijn. Denk hierbij ook aan werkstress. Op basis van de RI&E maakt u als werkgever volgens de Arbowet beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit heet het PSA-beleid.

Wat ik voor u en uw organisatie kan betekenen

Het is zeer aan te raden om als onderdeel van dit beleid, uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om preventief én bij het ontstaan van risico’s of klachten bij mij ondersteunende sessies te kunnen hebben. Tijdens deze sessies kunnen de risico’s van psychische en psychosociale klachten en situaties besproken en behandeld worden. Hiermee verkleint u het risico op verergering van klachten, ontevredenheid, uitval en langdurig ziekteverzuim. U houd hiermee uw personeel tevreden, gezond en gemotiveerd en vermindert ziekteverzuim en verloop.

Ik ben u graag van dienst als het gaat om (preventieve) individuele begeleiding, coaching en/of behandeling op deze gebieden. Hierdoor kunnen risicofactoren tijdig worden onderscheiden en aangepakt. Ook wordt het bewustzijn vergroot, waardoor stress vroegtijdig wordt herkend. Daarnaast kan er gewerkt worden aan het vergroten van individuele vaardigheden zodat men beter om kan gaan met werkstress. Dit vindt bij voorkeur tijdens individuele sessies plaats, omdat er dan maatwerk geboden kan worden.

Vanzelfsprekend begeleid ik leidinggevenden en werknemers ook zodra er werkstress, overspannenheid, burn-outklachten, of andere werkgerelateerde psychische klachten aanwezig zijn. Ik maak gebruik van een uitgebreid herstelprogramma dat individueel wordt afgestemd.

Heeft u interesse of vragen?

Neemt u dan gerust contact met mij op.

Wouter-Jan van Keulen

 

U bent op de pagina: stresspreventie bedrijven.

Terug naar alle specialisaties

Nieuws & Blog